กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหินลาดวังติอ     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

 

ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน  ยึดมั่นธรรมาภิบาล

More...
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

รวมพลังต่อต้านการทุจริต

 

หยุด ! คอร์รัปชัน

More...
รวมพลังต่อต้านการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1- โครงสร้างการบริหารงาน
   O2-ข้อมูลผู้บริหาร
   O3-อำนาจหน้าที่
   O4-แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 - Q&A
   O9-Social Network
   O10-แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O11-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17-E–Service
   O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36-การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O37-การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O40-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (แสด-ดำ) 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   150 คน

สถิติปีนี้:        11531 คน

สถิติทั้งหมด: 20179 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

นายสุพัฒน์  นรินยา

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอนายณัฐพล  นาคดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอนายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ

ครูชำนาญการพิเศษนางรัตนาภรณ์  เรืองแหล้

ครูชำนาญการพิเศษนางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่

ครูชำนาญการพิเศษนางพานทอง  ถวิลการ

ครูชำนาญการพิเศษนายบุญสนอง  เมืองโสม

ครูชำนาญการพิเศษนางอรุณี  ศักดิ์พิสิษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษนางกาญจนา  ไชยธรรม

ครูชำนาญการพิเศษนางจุฑามาศ  ซินโซ

ครูนางเสาวนีย์  ขันเงิน

ครูชำนาญการพิเศษนางจันทร์ปภัส  เนื่องวงษา

ครูชำนาญการพิเศษนางจันทร์มะณี  ศรีเศษ

ครูชำนาญการพิเศษนางสาวณภัทราชนก  รัตน์ปีติ

ครูชำนาญการพิเศษนายนิธิโรจน์  ชุมมณเทียร

ครูนายภัทรนัน  ส่วยหาร

ครูนางสาวคุณิตา  สุนทรรักษา

ครูนายวรเทพ  ศรีระวรรณ

ครูนางสาวเดือนฉาย  เถื่อนบัวระบัติ

ครูนางสาววัชรพรรณ  โสนายะ

ครูผู้ช่วยนายชิตณรงค์  พรมเวียง

ครูผู้ช่วยนายสิทธิศักดิ์  วิเศษสัตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวพรวลัย  เถาเมฆ

ครูอัตราจ้าง

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...